PRAWO

Należą do tej grupy chemikalia zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki chemiczne wykorzystywane w laboratoriach i aptekach, a także przy badaniach diagnostycznych. Zaliczamy do nich także opakowania po odczynnikach chemicznych. Ponadto za odpady specjalne uważa się Czytaj dalej

W Polsce poddawanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne, jednak osoba uzależniona może zostać zobowiązana do leczenia, gdy powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy lub zakłóca spokój i porządek publiczny. Taką osobę kieruje się na badanie w celu wydania opinii w kwestii uzależnienia. Na przymusowe badanie kieruje Czytaj dalej

Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do wyboru i zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Bezpłatnej zmiany można dokonać dwa razy w roku, a każda kolejna zmiana wiąże się z opłatą w wysokości 80zł. Opłaty nie pobiera się w przypadku zmiany miejsca zamieszkania oraz sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wcześniej wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej. Czytaj dalej

Pacjent poniżej 18. roku życia ma prawo korzystać z większości praz przysługujących dorosłym osobom ubezpieczonym w trakcie pobierania świadczeń zdrowotnych oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych do nich stosowanych. Osoba powyżej 16. lat ma w szczególności ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu. Czytaj dalej

Ubezpieczenie zdrowotne dostępne w Polsce opiera się na zasadach równego traktowania i solidarności społecznej oraz zapewnia każdemu ubezpieczonemu równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawcy z grona tych, którzy zawarli stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czytaj dalej